1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

پس از پاسخگویی به سوال های جداول مربوط به تعیین طبع ممکن است یکی از حالت های زیر برای فرد، تشخیص داده شود:

در حالتی كه امتیاز فعالیت یک طبع در بدن بسیار بیش از امتیاز فعالیت سایر طبع ها باشد بدن او از نوع تک طبعی است.
در این حالت با وجود اینکه هر سه نوع طبع دربدن وی فعالیت می كنند ،اما در میان آنها یک طبع به صورت چشمگیری فعالتر از سایرین است و در اصطلاح رهبری سایر دوشاهای بدن را به عهده دارد. به عنوان مثال اگر در بدن شخصی امتیاز یک طبع ۸۰ وامتیاز سایر طبع ها بسیار پایین تر و یا با اختلاف واضحی نسبت به طبع برتر باشد، بدن وی از نوع "دارای یك طبع غالب" محسوب می شود. 

امتیاز فعالیت دو طبع نزدیك به هم اما با فاصله زیاد نسبت به امتیاز فعالیت طبع سوم قرار دارد.
هنگامی كه دو طبع امتیاز مشابه كسب می كنند و امتیاز طبع سوم نسبت به آنها کمتر باشد، بدن فرد از نوع دو دوشایی یا دو طبعی است. 
در بدن چنین فردی دو طبع غالب تر، فعالیت ها و چگونگی ساختمان بدن را بر عهده دارند. خصوصیات بدن های دو طبعی اغلب مخلوطی از خصوصیات هر دو طبع غالب بدن است.

هر سه طبع به یك میزان در بدن فعالیت داشته باشد، بدن از نوع سه طبعی یا سه دوشایی است و در آن فعالیت همه طبع ها با هم مساوی است. در چنین بدنی بروز هر گونه از خصوصیات طبع ها امری طبیعی است. برای متعادل نگهداشتن طبع ها دو نوع روش وجود دارد. 
روش های گروه اول به روش های غیراختصاصی، و روش های گروه دوم به روش های اختصاصی موسوم می باشند. به طور کلی روش های غیراختصاصی، روش های پیشگیری و روش های اختصاصی، روش درمان عدم تعادل طبع ها محسوب می شوند.

اغلب روشهای اختصاصی در مواردی کاربرد پیدا می کنند که یک طبع از تعادل خارج شده و علائم عدم تعادل آن به صورت بیماری ظاهر شده باشد.

روشهای غیراختصاصی در پیشگیری از عدم تعادل طبع ها نقش بسیار کلیدی دارند. 
انواع روش ها ی غیر اختصاصی به افراد كمك می كنند تا از ذهن و بدن خود در مواجه با عوامل محیطی مختلف خوشایند یا ناخوشایند حفاظت کنند، تا در شرایط طبیعی بهترین زمینه رشد شخصیتی و پیشرفت آنان فراهم آورده شود.
همچنین به كمك این روش ها تا حد امكان از شرایط زمینه ساز بروز بیمار جلوگیری می شود. راههای غیراختصاصی بسیاری برای پیشگیری از بروز عدم تعادل طبع ها وجود دارد كه مهمترین آنها عبارتند از:

۱- مدیتیشن
۲- روشها و اصول مدیریت ذهن
۳- رعایت تغذیه مناسب
۴- رعایت انضباط درزندگی