1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)

واژه آیورودا از دو بخش آیور Ayur به معنای دانش و ودا Veda به معنای زندگی تشكیل شده است و در كل كلمه آیورودا به معنای دانش چگونه زیستن (Science of life) است. 

در كتاب باستانی به نام Sushrita Samhita نوشته شده در زبان سانسکریت، درباره جراحیهای پلاستیک، سزارین، اتصال استخوان های شکسته به وسیله میخ، روش های پاکسازی خون و درمان بیماری های خونی و روش های مربوط به دستکاری نقاط تمرکز انرژی های حیاتی بدن که به مارما (Marmas)، بحث شده است. 

مباحث طب آیورودا در ۸ شاخه عمده به نام طب اطفال، طب زنان، طب زایمان، افتالمولوژی (چشم) ، سالمندان، گوش حلق و بینی، جراحی و طب عمومی تقسیم بندی می شود. 

به عقیده آیورودا زندگی کردن بدون توجه به قوانین طبیعت باعث برهم خوردن شعور درونی سلولهای بدن می شود. همینطور استفاده بیش از حد ازحواس پنجگانه یا در نظر نگرفتن چرخه استراحت و فعالیت طبیعی متناسب با نوع بدن ما در هر روز یا در در فصول مختلف باعث برهم خوردن تعادل طبیعی بدن می شود.

برای آشنایی بیشتر با آیورودا باید ابتدا با اصول بنیادی آن آشنا شد.

در طب آیورودا انرژی های پایه ای سازنده جهان هستی در قالب سه شكل (كیفیت یا حالت) به نام های ساتوا (Satva) ،راجاس (Rajas) و تاماس (Tamas) بیان می شود. ساتوا نماینده خلوص، راجاس نماینده حركت و تاماس نماینده ایستایی و سكون است. 
كیفیت ساتوا بر نور، ادراك، هوش و هماهنگی دلالت دارد. صفت یا كیفیت راجاس بر انرژی، حركت، احساسات و هیجان دلالت می كند و صفت تاماس بر مجموعه حالات تاریكی، مقاومت، سنگینی، سكون و كندی دلالت دارد.

 

 تجلی عناصر بنیادی

بر مبنای اصول طب آیورودا پس از پیدایش سه انرژی پایه ای ساتوا، راجاس و تاماس، با تركیب آنها با یكدیگر، پنج عامل، كه در اصطلاح عناصر پنجگانه نامیده میشوند تشكیل شده اند. 
این پنج عنصر پای های (Panca Mahabuthas) عبارتند از:

 هوا (Vayu): ترکیبی از ساتوا و راجاس
 فضا یا اتر (Akash): از ساتوا
 آتش(Tejas): از راجاس
 آب (Jala): ترکیبی از راجاس و تاماس
 خاك (Prthivi): از تاماس


پس از پیدایش عناصر پنجگانه، از تركیب دو به دوی آنها با هم سه نوع طبع یا در اصطلاح سانسكریت دوشا Dosha به نام های واتا Vata، پیتا Pitta و كافا Kapha پدیدار می شود:

 مزاج ها یا طبایع
 

بنا بر طب آیورودا نسبت و شدت فعالیت سه طبع واتا، پیتا و كافا در افراد گوناگون متفاوت است. افراد با توجه به فعالیت طبع ها به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: در این گروه كه یك طبعی نامیده می شوند خصوصیات مربوط به یكی از طبع ها نسبت به دو طبع دیگر غالب است و به این صورت تمامی ویژگی های فیزیكی و روانی انسان تحت سلطه فعالیت طبع غالب قرار می گیرد.
به بیان دیگر دو طبع دیگر در بدن این افراد ضعیف تر عمل می كنند.

گروه دوم: در این گروه كه به دو طبعی معروف اند فعالیت دو طبع تقریباً نزدیك به هم و فعالیت طبع سوم كمتراز فعالیت آن دو است.
در این جا خصوصیات فیزیكی و روانی فرد به طور عمده به وسیله فعالیت دو طبع غالب مشخص میشود و نقش طبع سوم در ایجاد این خصوصیات ناچیز است.

گروه سوم: افراد انگشت شماری در این گروه قرار می گیرندكه به افراد سه طبعی معروف اند.در بدن این افراد هر سه طبع واتا، پیتا و كافا فعالیت یكسانی دارند.

به طوركلی بیشتر افراد در گروه یك و دو طبعی قرار می گیرند وافراد گروه سه طبعی بسیار نادر می باشند.