الف

اسطوخودوس
عرق اسطوخودوس طبیعت گرم دارد.

آغ سقز 
عرق آغ سقزطبیعت معتدل دارد.

آویشن
عرق آویشن طبیعت گرم دارد.

أترج
عرق أترج طبیعت گرم دارد.

آلوئه ورا

عرق آلوئه ورا طبیعت گرم دارد.

اسپند
عرق اسپند طبیعت گرم دارد.

ب و پ

 برگ توت سیاه
عرق  برگ توت سیاه(شاهتوت) طبیعت گرم دارد.

بهارنارنج
عرق بهارنارنج طبیعت گرم دارد.
بید
عرق بید طبیعت سرد دارد.
بادرنجبویه
عرق بادرنجبویه طبیعت گرم دارد.

پنیرک
عرق پنیرک طبیعت گرم دارد.

پونه
عرق پونه طبیعت گرم دارد.

پیچک
عرق پیچک طبیعت سرد دارد.

برگ چنار
عرق  برگ چنار طبیعت سرد دارد.
بومادران
عرق بومادران
طبیعت گرم دارد.

برگ گردو
عرقبرگ گردو 
طبیعت گرم دارد.

بابا آدم
عرق بابا آدم
طبیعت گرم دارد.

بابونه
عرق بابونه طبیعت گرم دارد.

عرق برگ زیتون

عرق برگ زیتون طبیعت سرد دارد

ت

تمشک
عرق تمشک
طبیعت گرم دارد.

ترخون
عرق ترخون
طبیعت گرم دارد.

ج-خ

خارخاسک
عرق خارخاسک طبیعت سرد دارد.
خارشتر
عرق خارشتر طبیعت سرد دارد.
ختمی
عرق ختمی
طبیعت سرد دارد.

جعفری
عرق جعفری 
طبیعت گرم دارد.

چای سبز
چای سبز طبیعت گرم دارد.

د -ز

زینیان
عرق زینیان
طبیعت گرم دارد.
زیره
عرق زیره طبیعت گرم دارد.

دارچین 
عرق دارچین
طبیعت گرم دارد.

رازیانه
عرق رازیانه
طبیعت گرم دارد.

زنجبیل

عرق زنجبیل طبیعت گرم دارد.

س و ش

شاطره
عرق شاطره طبیعت معتدل دارد.
شنبلیله
عرق شنبلیله طبیعت گرم دارد.
شوید
عرق شوید طبیعت گرم دارد.
سرکه سیب
سرکه سیب طبیعت سرد دارد.
شاه اسپرن(شاه استرم)
عرق شاه اسپرن(شاه استرم)
طبیعت سرد دارد.
شیرین بیان(مک)
عرق شیرین بیان(مک) 
طبیعت گرم دارد.

شاهی
عرق شاهی
طبیعت معتدل دارد.

سیر
عرق سیر
طبیعت گرم دارد.

شاهتره
عرق شاهتره
طبیعت معتدل دارد.

ص-ق

قزیاغی
عرق قزیاغی
طبیعت سرد دارد.

طارونه
عرقطارونه
طبیعت گرم دارد.

ک

کاکوتی
عرق کاکوتی
طبیعت گرم دارد.
کرفس
عرق کرفس
طبیعت سرد دارد.

کنگر
عرق کنگر
طبیعت سرد دارد.

کیالک
عرق کیالک طبیعت سرد دارد.

کاهو
عرق کاهو
طبیعت سرد دارد.

کاسنی
عرق کاسنی طبیعت سرد دارد

گ-ل

گشنیز
عرق گشنیز
طبیعت سرد دارد.
گل گاو زبان
عرق گل گاو زبان 
طبیعت گرم دارد.
گل بهار

گلاب
گلاب 
طبیعت گرم دارد.

گزنه
عرق گزنه طبیعت گرم دارد.

م-و

مریم گلی
عرق مریم گلی طبیعت گرم دارد.
نسترن
عرق نسترن
طبیعت گرم دارد.
نعناع
عرق نعنا طبیعت گرم دارد.
مریم نخودی(گلپوره)
عرق مریم نخودی(گلپوره) 
طبیعت سرد دارد.
مورد
عرق مورد طبیعت سرد دارد.

ه-ی

یونجه
عرق یونجه
طبیعت گرم دارد.

هندوانه کوهی
عرق هندوانه کوهی
طبیعت سرد دارد.

هل
عرق هل
طبیعت گرم دارد.
 همیشه بهار
عرق همیشه بهار طبیعت سرد دارد.